Základy statistických metod v každodenní praxi dodavatele v automobilovém průmyslu (s minimem matematiky)

Určeno pro: vybrané pracovníky kvality a technologie na úrovni „expert“

Rozsah: 1 den

Cíl: seznámit se se základními pojmy a nástroji statistiky a pravděpodobnosti a naučit se je efektivně využívat v praxi

Stručný obsah školení / workshopu

1) Úvod (diskuse lektora s účastníky, s cílem zjištění stavu znalostí účastníků o dané problematice)

2) Výrobní proces a jeho popis / data a jejich průběh v čase

3) Práce s daty: sběr dat, způsoby jejich zobrazení (průběh dat, histogram, Paretův diagram, krabicový diagram atd.), vyhodnocení a interpretace

4) Co je to náhodná veličina; spojité a diskrétní veličiny

5) Základní soubor vs. výběr, a parametry jejich popisu (průměr / střední hodnota, medián, rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka; způsob výpočtu jednotlivých parametrů)

6) Rozdělení pravděpodobnosti; přechod diskrétní vs. spojité rozdělení; hustota pravděpodobnosti

7) Normální rozdělení pravděpodobnosti; příklady jiných než normálních rozdělení; normalizace nenormálních rozdělení

8) Intervaly spolehlivosti (konfidenční intervaly) – princip a praktické využití

9) Indexy způsobilosti a výkonnosti procesu a jejich výpočet: potenciál (cm/cp) vs. reálná způsobilost (cmk/cpk), vliv centrování procesu; předběžná, krátkodobá a dlouhodobá způsobilost procesu; výkonnost procesu (Pp/Ppk); specifické požadavky různých zákazníků v automobilovém průmyslu

Poznámka: Souvislost PPM (popř. % zmetkovitosti) a cp/cpk (resp. cm/cmk)

10) Využití zpětné vazby z intervalových kontrol / měření pro regulaci procesu a statistická regulace procesu (SPC); regulační diagramy: základní pojmy (toleranční meze vs. regulační meze / meze zásahu a jejich výpočet, atd.), typy, příklady, praktické využití; interpretace trendů

11) Využití statistických metod pro hodnocení způsobilosti systémů měření (MSA): základní postupy (Gage R&R vs. cg/cgk), příklady použití, interpretace výsledků

Poznámka: Využití různých softwarových nástrojů pro statistické zpracování dat / statistickou regulaci (QS-STAT, MINITAB, PALSTAT, STATISTICA apod.)

V průběhu celého školení: zapojení účastníků formou praktických příkladů a společného vyhodnocení s lektorem

Alternativně: test nabytých znalostí, společná diskuse & vyhodnocení testu

Diskuse & závěr školení / workshopu